SharePoint

Skip Navigation LinksLaw03-TheMinistryOfHealth

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับเรื่อง
1กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา
2การระบุตำรายา
3ยาควบคุมพิเศษ
4ยาอันตราย
5ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน
6ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
7ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
8การกำหนดด่านนำเข้า
9กำหนดด่านนำเข้ายาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าว
10กำหนดชนิดหรือรายการของยาชีววัตถุที่ต้องได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตก่อนออกจำหน่ายหรือส่งมอบให้ผู้ใช้
11การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
12หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับ
13อายุการใช้ของยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ที่ใชสําหรับตา
14โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณายาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกัน
15ระบุโรคที่ต้องห้ามเป็นผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา
16ระบุวัตถุที่เป็นยา ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
17ยาที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก พ.ศ. 2543
18กำหนดจำนวนสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในแต่ละจังหวัด (ขย.2)
19กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การผลิตและการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตำรับยาที่มีตัวยา Amidopyrine หรือ Aminophenazone เป็น Combination
20กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา การนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตำรับยาที่มียาจำพวกลดอาการอักเสบ (Anti-Inflammatory) หรือ ยาจำพวกระงับปวด (Analgesics) หรือ ยาจำพวกลดไข้ (Antipyretics) ผสมกับ ยาจำพวกคอร์ติโคสเตอร์รอยด์ (Corticosteroids) ที่มีความมุ่งหมายสำหรับใช้รับประทาน
21แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
22กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต บัญชี รายงาน และคำรับรองในการผลิตยาแผนปัจจุบัน 
23การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา
24เกี่ยวกับการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) [NEW]
25วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา
26กำหนดระยะเวลาผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556
27หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขการใช้และรายการสารปรุงแต่ง  วัตถุกันเสีย  วัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยาในยาแผนโบราณ พ.ศ. 2561
28การออกหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
29หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2564
30​เกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
31การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือ ยาควบคุมพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2564
32การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยยา  พ.ศ. 2564
33การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2564
34
​​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่  เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษายา  และการกระจายยา กรณีนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม  ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม  พ.ศ. 2565

 

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link