SharePoint

Skip Navigation LinksLaw04-Notification-ThFDA

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลำดับ​ชื่อเรื่อง​วันที่ลงนาม​Download
​175การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา โดยช่องทางการอ้างอิงผลการประเมินจาก Collaborative Registration Procedure (CRP)​3 ก.พ. 2566PDF
​174​แนวทางการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ชนิดผลิตภัณฑ์ยีนบำบัด

- Guideline on quality, non-clinical and clinical aspects of gene therapy medicinal products (EMA/CAT/80183/2014, 22 March 2018)

-Guideline on quality, non-clinical and clinical aspects of medicinal products containing genetically modified cells (EMA/CAT/GTWP/671639/2008 Rev.1-corr, 12 November 2020)
16 ม.ค. 2566​​PDF

PDF


PDF
​173- ​มาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับการพิจารณารับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


English Version
- Temporary Measures for GMP Certificate Consideration of Modern Drug
Manufacturing Facilities During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak

30 ก.ย. 2565​
30 Sep 2022
PDF(th)
PDF(en)
​172การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค (Conditional Approval for Emergency Use of Medicinal Products)
- ฉบับที่ 1   ลงนามวันที่ 24 ก.ค. 2563​
- ฉบับที่ 2  ลงนามวันที่ 17 ก.พ. 2564​
- ฉบับที่ 3  ลงนามวันที่   6 ส.ค. 2564​
ฉบับที่ 4  ลงนามวันที่  20 .ค. 2565
- ฉบับที่ 5 ลงนามวันที่ 24 ส.ค. 2565 NEW

PDF-1
PDF-2
PDF-3
PDF-4
PDF-5
​171แนวทางการจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนและการเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยา สำหรับตำรับยาใหม่ที่พัฒนาจากตัวยาสำคัญเคมีเดิมที่ได้รับอนุมัติมาก่อน​17 ม.ค. 2565PDF
​170

​การยื่นคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอ การออก และการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

​22 ธ.ค. 2564PDF
​169แนวทางในการจัดทำรายงานการศึกษาชีวสมมูลและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจตราของศูนย์การศึกษาชีวสมมูลเพื่อขึ้นบัญชีของอาเซียน (ASEAN Listed Bioequivalence Center)​​25 ธ.ค. 2564​PDF
​168​แนวทางการยื่นรายการการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation for Finished Products)
​26 พ.ย. 2564​PDF
Q&A
167​แนวทางการกำหนดข้อกำหนดมาตรฐาน (specification) ตามตำรายาเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตัวยาสำคัญ ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป และสารปรุงแต่ง
25 พ.ย. 2564​​PDF
​1661.1 มาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับการพิจารณารับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.2 Notification of Food and Drug Administration on Temporary Procedures for GMP Accreditation of Pharmaceutical Manufacturers During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic
7 ต.ค. 2564​PDF(th)


PDF(en)
​165​หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา และขึ้นทะเบียนตำรับวัคซีนโควิด-19​28 ก.ย. 2564PDF
​164​การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕31  ส.ค. 2564​PDF
​163​การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค (Conitional Approval for Emergency Use of Medicinal Products) (ฉบับที่ 3)​6 ส.ค. 2564​​PDF
162​​รายการยาที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บบางส่วน พ.ศ. 256422 ก.ค. 2564PDF
161​​รายการยาตามบัญชียามุ่งเป้าที่จะดำเนินการเริ่งรัดการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. 256422 ก.ค. 2564​PDF​
​160กำหนดแบบแจ้ง ใบรับแจ้ง บัญชี และรายงานตามกฎกระทรวงการผลิตและการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2564

28 พ.ค. 2564PDF
​159การนำข้อตกลง ASEAN Harmonized Product on Pharmaceutical Registration สู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256428 พ.ค. 2564PDF
​158แนวปฏิบัติการทบทวนประเมินทะเบียนที่ดีตามมาตรฐาน WHO Good Review Practices: Guidelines for National and regional Regulatory Authorities24 พ.ค. 2564PDF
​157แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาที่ดีตามมาตรฐาน WHO Good Regulatory Practices in the Regulation of Medical Products
24 พ.ค. 2564PDF
​156ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ(GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturers)29 เม.ย. 2564PDF
​155​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออก และการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ​18 ก.พ. 2564PDF
​154การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค (Conditional Approval for Emergency Use of Medicinal Products) (ฉบับที่ 2)​17 ก.พ. 2564​PDF
​153​การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่6 ก.พ. 2563PDF
​152การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค​ (Conditional Approval for Emergency Use of Medicinal Products)24 ก.ค.2563​PDF
​151การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับ ยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท หรือประเภท เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2564​18 ก.ย. 2563​PDF
​150​การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2)27 ส.ค. 2563​PDF
​149​แนวทางการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตยาสำเร็จรูปและสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมในกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillins) กลุ่มเบต้าแลคแตมที่ไม่ใช่เพนิซิลลิน (Non-penicillins Beta-Lactam) และกลุ่มสารต้านเอนไซม์เบตาแลคตาเมส (Betalactamase inhibitor)30 ก.ค. 2563​PDF
148​การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์ยา ตามหลักการของ Biopharmaceutic Classification System (BCS)20 เม.ย. 2563​PDF
​147หลักเกณฑ์การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์และการศึกษาทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ยารูปแบบที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคั30 มี.ค. 2563​PDF​
​146​กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป​24 เมษายน 2563​PDF
​145​การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ19 มีนาคม 2563​PDF
​144​การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน5 มีนาคม 2563 ​PDF
​143คำแนะนำและแนวทางการศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิกและการศึกษาทางคลินิก สำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) ที่พัฒนาจากตัวยาสำคัญเคมีเดิมที่ไ้ดรับอนุมัติมาก่อน ​20 กุมภาพันธ์ 2562​​PDF
​142​กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามมาตรา 80 (6/1) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม​10 ตุลาคม 2562​PDF
​141​กำหนดช่องทางการจำหน่ายยากลุ่มรักษาวัณโรค28 มิถุนายน 2562​PDF
​140การขึ้นทะเบียนตำรับยาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยาใหม่ วัคซีน ยาสามัญใหม่ ยาสามัญ โดยช่องทางการประเมินแบบอ้างอิงผลการประเมินจากองค์การอนามัยโลก​31 ตุลาคม 2561​​PDF
​139​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาเซทิไรซีน รูปแบบเม็ด (Cetirizine tablet)30 พฤษภาคม 2562​​PDF
​138​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในต่างประเทศ11 ​เมษายน 2562PDF
​137​หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้และรายการสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย วัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยาในยาแผนโบราณ สำหรับผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร​18 เมษายน 2562PDF​
​136​บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ.2561​17 ธ.ค. 2562PDF​
​135​ตารางเปรียบเทียบรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย์ กับรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันตามอาเซียน15 มี.ค. 2562​PDF
​134​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยาชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์ ที่มีส่วนประกอบของยาฟูราโซลิโดน (Furazolidone) นีโอมัยซิน (Neomycin) หรือ ไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน (Diiodohydroxyquin) รวมถึงชื่อสามัญทางยาอื่นที่หมายถึงยาไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน22 ม.ค. 2562​PDF
​133​รายการยาที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บบางส่วน ฉบับที่ 2​5 ก.พ. 2562PDF
​132​หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยา (PIC/S GMP) บนฉลากหรือเอกสารกำกับยาแผนโบราณ23 ม.ค.2562​​PDF
​131รายการยาตามบัญชียามุ่งเป้าที่จะดำเนินการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำรับยา  ฉบับที่ 3​28 ธ.ค. 2561​PDF
​130คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้และรายการสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย วัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยาในยาแผนโบราณ พ.ศ. 256128 ธ.ค. 2561​​PDF
​129ข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก17 ก.ย.2561PDF
​128ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก​17 ก.ย.2561PDF​
​127​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา  กรณีถ่ายโอนทะเบียน (TRANSFER)14 ก.ย.2561​PDF
126หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา10 ก.ย. 2561​​PDF
​125​​การขออนุญาตเกี่ยวกับยาวิจัยทางคลินิกโดยช่องทางด่วนพิเศษ​27 ส.ค. 2561​​PDF
124​แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน15 ส.ค. 2561​PDF
​123​​กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ฉบับที่ 27 ส.ค. 2561​PDF
​122​การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) ชีววัตถุใหม่ (New Biological Products) และวัคซีนสำหรับมนุษย์31 ก.ค. 2561​​PDF
​121​การดำเนินการแก้ไขชื่อสามัญของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน31 ก.ค. 2561​​PDF
​120​การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) ชีววัตถุใหม่ (New Biological Prodructs) และ วัคซีนสำหรับมนุษย์​28 พ.ค. 2561PDF
​119ข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก​28 พ.ค. 2561PDF​
​118ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก​28 พ.ค. 2561PDF
​117​หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย์10 พ.ค. 2561​PDF​
​116​แนวทางการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ชนิดผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัด10 พ.ค. 2561​PDF
​115เอกสารหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)​​20 เม.ย.2561PDF​
​114การควบคุม กำกับ ดูแลยาที่เป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง​7 มี.ค. 2561​PDF
​113
รายงานการศึกษาชีวสมมูลในส่วนของการตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ระดับยาในเลือด
​5 มี.ค. 2561PDF
​112รายงานยาตามบัญชียามุ่งเป้าที่จะดำเนินมาตรการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำรับยา​ ฉบับที่2​8 ก.พ. 2561​PDF
​111การพิจารณาจำแนกประเภทของข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน GMP​7 ก.พ. 2561​PDF
​110​เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ฉบับที่ 2​23 ม.ค. 2561​PDF
​109​กำหนดให้ยาต้านจุลชีพตามรายการที่กำหนดต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​23 ม.ค. 2561​PDF
108​รายงานประจำปี  เกี่ยวกับการผลิต  นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  และการส่งออก ซึ่งยาแผนปัจจุบัน​23 ม.ค. 2561PDF
​107รายการยาที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บบางส่วน​​4 ม.ค. 2560​PDF
​106
กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ​
27 ต.ค. 2560​PDF​
​105ASEAN Guideline for the Conduct of Bioequivalence Studies​
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
16 พ.ย. 2560​​PDF
PDF
PDF
​104​หลักเกณฑ์การติดตามความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาตามลักษณะความเสี่ยง (Risk-Based Approach Safety Monitoring Program)9 ​ต.ค. 2560PDF
​103การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ข้อมูลเหมือนตำรับยาที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้แล้วในชื่อการค้าใหม่ (กรณีทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ)​27 ต.ค. 2560​PDF
​102การยื่นคำขอการพิจารณาคำขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน  และทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จหรือศูนย์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น​12 ก.ย. 2560​PDF​
​101รายการยาตามบัญชียามุ่งเป้าที่จะดำเนินมาตรการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำรับยา​5 ก.ย. 2560PDF
​100​แนวทางการจัดเตรียมเอกสารและคู่มือการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์​23 ส.ค. 2560​PDF
​99บัญชียากำพร้า พ.ศ. 2560​20 มิ.ย. 2560​​PDF
98เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ​ {ยกเลิก1 พฤษภาคม 2564}​2 มิ.ย. 2560PDF
97เรื่อง ​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันในต่างประเทศ2 มิ.ย. 2560PDF
​96​เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงด้านยาสำหรับยาชึววัตถุ28 เม.ย. 2560​PDF
95​เรื่อง เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา20 มี.ค. 2560 ​PDF
​94​การแสดงชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญในทะเบียนตำรับยา ฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน22 ก.พ. 2560​PDF
​93ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก​24 ส.ค 2559PDF
​92กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณสำหรับการรายงานการไม่พึงไม่ประสงค์จากยาชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Drug Reaction : SADR)​4  พ.ค 2559PDF
91​บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2559​3 มี.ค 2559PDF
90​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมิน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน​8 เม.ย 2559PDF
​89​กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาสำหรับการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารวมถึงวัคซีน​5 ก.พ 2559​​PDF

​88แนวทางการจัดเตรียมเอกสารและคู่มือการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์26 ก.พ. 2559PDF
87​แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตผลิตยา​27 ม.ค 2559PDF
86​หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยารามิพริล (Ramipril)​27 ม.ค 2559PDF
85​แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ12 ม.ค 2559PDF
​84​หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจ้างผลิตและการจ้างวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ​28 ธ.ค 2558PDF
83​การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ปรากฏอยู่ในตำรายาโดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ตามตำรายา​18 ธ.ค 2558PDF

เอกสารแนบท้าย
​82​รายละเอียดการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กรทรอนิกส์​17 ธ.ค. 2558PDF
​81​กำหนดให้ยาเดกซาเมทาโซน (Dexsamethasone) และยาเพรดนิโซโลน (Prednisolone) และเกลือของยาดังกล่าวเป็นยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​12 ต.ค 2558PDF
​80​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออกเท่านั้น​12 พ.ย 2558PDF
​79​แนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาเลขรับชั่วคราวที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2558​26 ส.ค 2558PDF
78​การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และชีววัตถุใหม่ (New Biological Products)​27 ก.ค 2558PDF
77​แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน​26 ส.ค 2558PDF
76​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยา​15 ก.ค 2558PDF
​75​รายการยาอันตรายที่ต้องทำบัญชีการขายยา​14 ก.ค 2558​​PDF
​74​รายการยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​14 ก.ค 2558PDF
​73​การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (REFER)​23 พ.ค 2557PDF
72​แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการพิจารณาคำขอที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556​12 พ.ค 2558PDF
71​ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิกPDF
​70​หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง GMP ของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ​22 ธ.ค 2557PDF
​69​กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์PDF
68​กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุและกำหนดแบบคำขอ และแบบหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ​26 ก.ย 2557PDF
67​การพิจารณารับรองแบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ​24 ธ.ค 2555PDF
​66​แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญสำหรับมนุษย์ที่ยื่นไว้ก่อน 1 ตุลาคม 2556​30 ก.ค 2557PDF
65​มาตราการควบคุม กำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์ Botulium toxin​11 ก.พ 2557PDF​​
64กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน​10 ก.ค. 2557PDF
63​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาจากสมุนไพรที่แนบท้ายบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มเภสัชตำรับโรงพยาบาล​31 ม.ค 2557PDF
​62​บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2557​5 ก.พ 2557PDF
​61​แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา​3 ก.ค 2556PDF
​60​เอกสารหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง​22 ต.ค 2556PDF
59​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา​8 ส.ค 2556PDF
​58​กำหนดให้ยาทรามาดอล (Tramadol) ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​6 ก.ย 2556PDF
​57​กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน​28 มิ.ย 2556PDF
56​แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีไคร้เครือเป็นส่วนประกอบ​7 มี.ค 2556PDF
55​กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์​26 เม.ย 2556PDF
54​การพิจารณารับรองแบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕​24 ธ.ค 2555PDF
​53​การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (REFER)​20 ธ.ค 2555PDF
52​บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2555​20 มิ.ย 2554PDF
​51​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในตำรายาฉบับที่รัฐมนตรีประกาศโดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ของตัวยาสำคัญและผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปตามตำรายา​27 พ.ย 2555PDF
50​หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพยา​14 ส.ค 2555PDF
49​การพิจารณารับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Accreditation of an Overseas [Non – Domestic] Manufacturer)​18 ก.ค 2555PDF
48​การปรับปรุงคู่มือ / หลักเกณฑ์การติดตามความปลอดภัยของยาใหม่ (Safety Monitoring Program)​6 ก.ค. 2555PDF
​47​การจัดจำหน่ายและการจัดเก็บวัคซีน​23 ก.ค 2555PDF
​46​การผลิตยาแผนปัจจุบันเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก​25 มิ.ย 2555PDF
​45​การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ข้อมูลเหมือนตำรับยาที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้แล้วชื่อการค้าใหม่​24 พ.ค 2555PDF
44​หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาโอมีพราโซลแคปซูล (Omeprazole Capsules)​26 มี.ค 2555PDF
​43​การแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิตและนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน และแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร​16 ก.พ 2555PDF
​42​การควบคุมการจำหน่ายยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของซูโดอีฟรีดีน 
(ฉบับที่ 3)
​12 ก.ค 2554PDF
41​บัญชีรายการยาใหม่ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสามัญ​20 ก.พ 2555PDF
​40​รายการยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 1 (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)​4 ม.ค 2555PDF
​39​แนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการด้านยาที่ประสบอุทกภัย​2 พ.ย 2554PDF
38​การควบคุมการจำหน่ายที่มีไดเฟนไฮดรามีน หรือโปรเมทาซีน หรือเดกซ์โตรเมธอร์แฟน เป็นส่วนประกอบ​5 ต.ค 2554PDF
37​การควบคุมการจำหน่ายยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของซูโดอีฟรีดีน​11 พ.ค 2554PDF
​36​รายการกลุ่มยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)​8 เม.ย 2554PDF
35​หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)​16 มี.ค. 2554PDF
34​นโยบายการทบทวนทะเบียนตำรับยาและแนวทางการปฎิบัติการทบทวนทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)​14 มี.ค 2554PDF
​33​หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในตำรับยาที่รัฐมนตรีประกาศ​21 ธ.ค 2553PDF
​32​คำแนะนำในการจัดทำรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์และรูปแบบ
มาตรฐานรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
​21 มิ.ย 2553PDF
​31​หลักเกณฑ์การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญรูปแบบรับประทาน
ที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ (oral modified release 
dosage forms)
​1 ต.ค 2553PDF
30​คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์​21 มิ.ย 2553PDF
29​การประเมินชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา clopidogrel​13 ต.ค 2553PDF
​28​หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีถ่ายโอนทะเบียน(TRANSFER)​21 เม.ย 2553PDF
เอกสารแนบ
​27​หลักเกณฑ์การขอเพิ่มข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยาในทะเบียนตำรับยา​18 ก.ย 2552PDF
26​กำหนดให้ยาซิลเดนาฟิล(Sildenafil) ทาดาลาฟิล(Tadalafil) และ
วาเดนาฟิล(Vardenafil) ต้องรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​12 ต.ค 2552PDF
​25​รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสำหรับการนำหรือสั่งยาเข้ามา
ในราชอาณาจักรที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา 
สำหรับกรณีการสำรองยาต้านไวรัส พ.ศ. 2552
​29 ม.ค 2552PDF
​24​หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
สำหรับกรณีการสำรองยาต้านไวรัส พ.ศ. 2552
​21 ก.ค 2552PDF
​23​กำหนดให้ยาไนมิซุไลด์ (Nimesulide) ชนิดรับประทานต้องรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​25 พ.ค 2552PDF
22​ASEAN Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies และคู่มือการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล
ของผลิตภัณฑ์ยา
​6 มี.ค 2552PDF
​21​การควบคุม กำกับ ดูแลยาที่เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดและ
ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด
​27 มี.ค 2552PDF
​20​คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
​22 ม.ค 2552PDF
​19​การขึ้นทะเบียนตํารับยาตามข้อตกลง ASEAN Harmonization 
Product on Pharmaceutical Registration
​26 ธ.ค 2551PDF
18​กําหนดให้ยาเม็ดหรือแคปซูลที่มีซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) 
เป็นส่วนประกอบต้องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​6 พ.ย 2551PDF
​17​กําหนดให้ยาน้ำที่มีไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) หรือ 
โปรเมทาซีน (Promethazine) เป็นส่วนประกอบต้องรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​5 ก.ย 2551PDF
​16​คู่มือการจดแจ้งข้อมูลความลับทางการค้าในการขึ้นทะเบียนตำรับยา​25 เม.ย 2551PDF
15​หลักเกณฑ์การยื่นขอแก้ไขทะเบียนตํารับยา ให้กําหนดมาตรฐานและ
วิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)
​7 พ.ค 2551PDF
​14​การนำข้อตกลง ASEAN Harmonization Product on 
Pharmaceutical Registration สู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ
​2 พ.ย 2550PDF
​13​บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2550​15 ส.ค 2550PDF
​12​กําหนดให้ยาเดกซ์ซาเมธาโซน (Dexsamethasone) และ
ยาเพร็ดนิโซโลน (Prednisolone) ชนิดรับประทานต้องรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​1 เม.ย 2550PDF
​11​กําหนดให้ยาเดกซ์โตรเมธอร์แฟน (Dextromethorphan) ต้องรายงาน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​1 เม.ย 2550PDF
10​คำแนะนำในการจัดทำโครงการร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์​3 ส.ค 2549PDF
9​การศึกษาเพื่อพิสูจน์ความเท่าเทียมของผลการรักษาของผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้เฉพาะที่และออกฤทธิ์เฉพาะที่ (locally applied , locally acting products)​3 ส.ค 2549PDF
​8​ข้อกำหนดมาตรฐานปริมาณสารเจือปนของยากาบาเพนติน (gabapentin)​17 เม.ย 2549PDF
7​หลักเกณฑ์การพิจารณาใบรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณ์กึ่งสำเร็จรูปที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร​22 มี.ค 2549PDF
6​หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก​25 มี.ค 2547PDF
5​การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs)​3 ส.ค 2547PDF
4​เภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ ที่การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงและบัญชีที่กำหนด พ.ศ. 2547​28 มิ.ย 2547PDF
​3​การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญใหม่ซึ่งทำการศึกษาโดยสถาบันหรือห้องปฏิบัติการของต่างประเทศ​16 ธ.ค 2545PDF
2กำหนดยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​​5 มิ.ย 2534PDF
​1​กำหนดวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และยาจำพวกรักษาโรคมะเร็งที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา​29 มิ.ย 2526PDF

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link