SharePoint

Skip Navigation LinksRenewLicence2566

เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตด้านยา เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2566


 


 


  • 9) Link เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
2020-09-24_13-15-28.png 
หรือ
   messageImage_1632298342148.jpeg

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : drug-sarabun@fda.moph.go.th

webmail-link