SharePoint

Skip Navigation Linksadvertisement01

เอกสารประกอบการขออนุญาตโฆษณา


 
ลำดับรายการดูเอกสาร
1แบบฟอร์มคำขออนุญาตโฆษณายา (F-D2-14,03-01/07/62)OpenPDF
2หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา 
(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจ) 
OpenPDF
3หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา 
 - กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจOpenPDF
 - กรณีบุคคลธรรดาเป็นผู้มอบอำนาจOpenPDF
4​แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาตโฆษณาขายยา​OpenPDF
5คู่มือการขออนุญาตโฆษณายา OpenPDF
6คู่มือโฆษณายาปี2551 (เล่มเขียว) OpenPDF
7แนวทางการโฆษณาขายยาต่อประชาชนทั่วไป  OpenPDF
8การโฆษณาขายยาทางอินเตอร์เน็ต  OpenPDF
10โฆษณายาอย่างไรไม่ผิดกฎ ( สำหรับผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา )OpenPDF
11โรคที่ห้ามโฆษณายาต่อประชาชนทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 6 มค2520 พรบ.ยา 782 OpenPDF
12ถาม-ตอบเกี่ยวกับการโฆษณาขายยา OpenPDF
13คำรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเพิ่มสื่อโฆษณาขายยาOpenPDF
​14​แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอใช้หน้าโฆษณาที่ได้รับอนุญาตแล้ว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกำกับยาOpenPDF


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : drug-sarabun@fda.moph.go.th

webmail-link