SharePoint

Skip Navigation Linksadvertisement04

ตัวอย่างข้อความที่อนุญาตและไม่อนุญาต


ตัวอย่างที่ 1 ข้อความที่อนุญาตและไม่อนุญาต
p1.jpg
ตัวอย่างที่ 2 ข้อความที่อนุญาตและไม่อนุญาต
p2.jpg
ตัวอย่างที่ 3 ข้อความที่อนุญาตและไม่อนุญาต
p3.jpg
ตัวอย่างที่ 4 ข้อความที่อนุญาตและไม่อนุญาต
p4.jpg
ตัวอย่างที่ 5 ข้อความที่อนุญาตและไม่อนุญาต
p5.jpg
 
 
 
 
 

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : drug-sarabun@fda.moph.go.th

webmail-link