SharePoint

Skip Navigation Linksadvertisement05

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณายา1. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณายา

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. ระเบียบสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การโฆษณาขายยา พ.ศ.2545

    2.1 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. หนังสือแจ้งผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการโฆษณาขายยาทางอินเตอร์เน็ต

-----------------------------------------------------------------------------------------

4. หลักเกณฑ์การโฆษณาขายยาต่อประชาชนทั่วไป (เพิ่มเติม)

-----------------------------------------------------------------------------------------


 
 
 
 
 
 

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : drug-sarabun@fda.moph.go.th

webmail-link