SharePoint

Skip Navigation Linksreport-form

แบบฟอร์มรายงาน

แบบรายงานประจำปี

1. ยาแผนปัจจุบัน

1.1 สำหรับ ผู้รับอนุญาตผลิตยา

รายงานการผลิตยาแผนปัจจุบัน ประจำปี พ.ศ. ... (แบบ ผ.ย.6 (ก))  Update 

รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (แบบ ผ.ย.6)

แบบสรุปรายงานประจำปี และแบบบัญชี สำหรับแสดงปริมาณการนำเข้า จำหน่ายและปริมาณคงเหลือในคลังสินค้าของเภสัชเคมีภัณฑ์ (แบบ ภ.ค.2)

รายงานการส่งออกยาแผนปัจจุบันไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ... (แบบ ผ.ย.6 (ข)) NEW

1.2 สำหรับ ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
รายงานการนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย.6(ก)) Update 
แบบสรุปรายงานประจำปี และแบบบัญชี สำหรับแสดงปริมาณการนำเข้า จำหน่ายและปริมาณคงเหลือในคลังสินค้าของเภสัชเคมีภัณฑ์ (แบบ ภ.ค.2)
รายงานการส่งออกยาแผนปัจจุบันไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ... (แบบ น.ย.6 (ข)) NEW

1.3 สำหรับ ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกัน หรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม

 รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และเภสัชชีววัตถุ ประจำปี พ.ศ. ... (แบบ ย.ร. 5) NEW

 รายงานการผลิตยาประจำปี พ.ศ. ... (แบบ ย.ร. 6) NEW
 รายงานการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันฯ ประจำปี พ.ศ. ... (แบบ ย.ร.9) NEW


2. ยาแผนโบราณ สำหรับสัตว์

2.1 สำหรับ ผู้รับอนุญาตผลิตยา

รายงานการผลิตยา (แบบ ย.บ.6)

รายงานการผลิตวัตถุดิบที่เป็นตัวยาสำคัญที่ใช้สำหรับผลิตยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ.5) (กรณีผลิตวัตถุดิบเพื่อจำหน่าย)

รายงานการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

2.2 สำหรับ ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
รายงานการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ย.บ.11)
รายงานการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบรายงานทุก 4 เดือน

1. ตารางสรุปการส่งรายงานและบัญชียาที่ต้องส่งทุก4 เดือน

2. แบบบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด(แบบ ผ.ย.4)

3. แบบบัญชีรายชื่อยาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด(แบบ น.ย.4)

4. รายงานการขายเภสัชเคมีภัณฑ์(แบบ ภ.ค.3)

5. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด(แบบ ข.ย.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : drug-sarabun@fda.moph.go.th

webmail-link