SharePoint

Skip Navigation Linkssitemap
Site Map


การบริการอนุญาต
การบริการสืบค้น และ สถิติ
การกำกับดูแลยาแผนปัจจุบันก่อนออกสู่ตลาด
การกำกับดูแลโฆษณายา
การกำกับดูแลยาแผนไทย และ ยาจากสมุนพร
การกำกับดูแลยาหลังออกสู่ตลาด
การพัฒนาหลักเกณฑ์กฏหมาย และ มาตรฐานด้านยา
การพัฒนาระบบการกำกับดูแลยา
ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ และ ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลยาสำหรับประชาชน
ข้อมูลอื่นๆ
คำถามที่ถามบ่อย
  • หมวดที่ 1 : คำถามทั่วไป
  • หมวดที่ 2 : คำถามเกี่ยวกับการขออนุญาตเป็นผู้นำสั่งยา/ผู้ผลิตยา
  • หมวดที่ 3 : คำถามเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  • หมวดที่ 4 : คำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 


กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อเรา

webmail-link