SharePoint

Skip Navigation LinksAbout

a-001.fw.png
a-002.fw.png
0.png
9.fw.png
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
a-003.fw.png
FDA.jpg

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • เป็นผู้นำระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

พันธกิจ (Mission)

  • พัฒนาและจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหารเทียบเท่ามาตรฐานสากล
  • พัฒนาระบบการตรวจสอบ กำกับดูแล เฝ้าระวังอาหาร สถานประกอบการด้านอาหารและการโฆษณาอาหารให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและสอดคล้องกับสากล
  • ควบคุม กำกับ ดูแลอาหารให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย
  • พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิต นำเข้า และจำหน่ายอาหารให้ได้คุณภาพและ ความปลอดภัยตามมาตรฐาน
  • ให้ความรู้ คำแนะนำทางวิชาการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านอาหาร
  • แสวงหาเครือข่ายและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
  • ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและสร้างภาคีเครือข่าย 

ค่านิยมสำนักอาหาร "FOOD"

F.png
Facilitate 
มุ่งเน้นการให้บริการการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้หลักวิชาการและจิตบริการ 
O.png
​One Team and Network 
การทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่าย
O.png
Open and Fair
ทำงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
D.png
Dedicatation
มุ่งผลสัมฤทธิ์


กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016