SharePoint

Skip Navigation LinksFood_catagorise

​แนวทางการจัดประเภทอาหาร

​ช่องทางการปรึกษาการจัดประเภทอาหาร


​ ​1. หนังสือหารือประเภทอาหาร พร้อมแนบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามเอกสาร “รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับการพิจารณาประเภทอาหาร” (สืบค้นได้ที่เว็บไซต์กองอาหาร หัวข้อ “ดาวน์โหลด” ข้อ 29.1) โดย
​1.1​ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 218 หรือ
1.2​
 ส่งไปรษณีย์ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มาที่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2. สอบถามผ่านระบบ Consultation e-service ศึกษาวิธีการได้ที่เว็บไซต์ Consultation e-service หรือโทร. 0 2590 7614  
3. ติดต่อสอบถามงานจัดประเภทอาหาร โทร. 0 2590 7211​ ​

 

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016