SharePoint

Skip Navigation LinksGMP

menu.fw.png

0.fw.png          

          การผลิตอาหารให้ปลอดภัย โดยการบังคับใช้หลักเกณฑ์ GMP เป็นกฎหมายนั้น เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิต ปฏิบัติตาม โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย

          ซึ่งกฎหมายกำหนดมาตรการและบทลงโทษ สำหรับผู้ผลิตอาหารที่ไม่ปฏิบัติตาม GMP กฎหมายไว้ ตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

การเลือกใช้ GMP กฎหมาย ให้พิจารณาดังนี้

          GMP 420 หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร บังคับใช้กับสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายทุกแห่ง ยกเว้น

  1. สถานที่จำหน่ายอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร ห้องอาหาร สวนอาหาร โรงอาหาร ร้านปรุงจำหน่ายในตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ให้ปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย  เว้นแต่สถานที่ผลิตดังกล่าวจะผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่ อย.ได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือกำหนดให้ต้องมีฉลาก ที่มีการใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป กรณีนี้ยังคงต้องปฏิบัติตาม GMP 420
  2. หาบเร่ รถเร่ แผงลอยจำหน่ายอาหาร   ให้ปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
  3. สถานที่ผลิตเกลือบริโภค ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร เพื่อจำหน่าย และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย "เกลือบริโภค"
  4. สถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้สดบางชนิด ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา ผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ เลขที่ 386 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
menu-1.fw.png
menu-2.fw.png
menu-3.fw.png
menu-4.fw.png
menu-5.fw.png
menu-6.fw.png
menu-7.fw.png
menu-8.fw.png
menu-9.fw.png
menu-10.fw.png

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016