SharePoint

Skip Navigation LinksGMPKM

menu.fw.png
menu-1.fw.png
menu-2.fw.png
menu-3.fw.png
menu-4.fw.png
menu-5.fw.png
menu-6.fw.png
menu-7.fw.png
menu-8.fw.png
menu-9.fw.png
menu-10.fw.png

7.fw.png

 1. การออกแบบสถานที่ผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ที่ถูกสุขลักษณะ
 3. การคำนวณแรงม้า
 4. การใช้วัตถุเจือปนอาหาร
 5. การใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ โดยการสเตอริไลซ์
 6. การใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ โดยการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ
 7. การใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อโดยการพาสเจอไรซ์
 8. การใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ โดยการปรุงสุก
 9. การปรับกรด
 10. การควบคุมกระบวนการลดอันตรายด้านจุลินทรีย์
 11. ตัวอย่างกระบวนการผลิตและจุดที่ต้องควบคุม
 12. สารช่วยในกระบวนการผลิต
 13. ภาชนะบรรจุอาหาร
 14. การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในการผลิตอาหาร
 15. การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลง
 16. เอกสารที่จำเป็นในกระบวนการผลิต
 17. บันทึกผล  วิธีการบันทึกที่ถูกต้อง
  17.1 ตัวอย่างแบบบันทึก_น้ำบริโบค
  17.2 ตัวอย่างแบบบันทึก_นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์
  17.3 ตัวอย่างแบบบันทึก_อาหารกระป๋อง
 18. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน และการอ่านรายงานผล
 19. การสอบเทียบเครื่องมือวัด
 20. สุขลักษณะส่วนบุคคล และการตรวจประเมินตนเองตามข้อกำหนด GMP
 21. รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุดท้ายสำหรับอาหารทุกประเภท เพื่อทวนสอบประสิทธิผลของระบบ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (เอกสารคู่มือฯดาวน์โหลดได้ที่นี่ ) Update 27/4/2565

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016