SharePoint

Skip Navigation LinksKM_VeggiesFruits

VeggiesFruits_B.fw.png

61_VeggiesAndFruits.jpg1530609705632.jpg1530609741557.jpg
​แนวทางการขอรับเลขสารบบอาหารสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าผักและผลไม้สดคู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดคู่มือการตรวจสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
ชื่อหนังสือ :แนวทางการขออนุญาตและการรับเลขสารบบอาหารสำหรับผู้ผลิตหรือนำเข้าผักหรือผลไม้สด
เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ปี :  มิถุนายน 2561
ชื่อหนังสือ : คู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
เจ้าของ/ผู้ผลิต :  เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ปี :  ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือ : คู่มือการตรวจสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด
เจ้าของ/ผู้ผลิต :  เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ปี :  ตุลาคม 2560


กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016