SharePoint

Skip Navigation LinksKM_label

label_B.fw.png


         ข้อมูล ณ วันที่  28 พฤษภาคม 2562

           เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
           ข้อมูล ณ วันที่  ธันวาคม 2561
           ชื่อหนังสือ : ฉลากโภชนาการ
           เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
           ปี :  -
           ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

          ชื่อหนังสือ : คู่มือในโครงการรณรงค์ “อย่างหลงเชื่อง่าย” เคล็ด (ไม่) ลับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างรู้เท่าทันการโฆษณา ฉบับปรับปรุง
          เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 2 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
          ปี :  สิงหาคม 2553


          ชื่อหนังสือ : คู่มือในโครงการรณรงค์ “อย่างหลงเชื่อง่าย” เคล็ด (ไม่) ลับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างรู้เท่าทันการโฆษณา ฉบับปรับปรุง
          เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 2กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
          ปี :  สิงหาคม 2553

          ชื่อหนังสือ : คู่มือในโครงการรณรงค์ “อย่างหลงเชื่อ ง่าย” เคล็ด (ไม่) ลับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างรู้เท่าทันการโฆษณา ฉบับปรับปรุง
          เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 2กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
          ปี :  สิงหาคม 2553

          ชื่อหนังสื่อ/แผ่นพับ  อย.ห่วงใย พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยห่างไกลโรค NCDs

          เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

          ปี :  -          ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการอบรมฉลากโภชนาการแบบ GDA

          เจ้าของ/ผู้ผลิต :  นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า  สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

          ปี :  2555


กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016