SharePoint

Skip Navigation LinksUnit_know

01.fw.png01.fw.png02.fw.png03.fw.png04.fw.png05.fw.png06.fw.png

km.fw.png

1. คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
    การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP 420
ผลิตภัณฑ์เอกสารอ้างอิงDownload

ทุกประเภทอาหาร 

(ยกเว้น

 1. เกลือบริโภค
 2. สถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้สดบางชนิดที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ(ฉบับที่ 386)
 • คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตที่บังคับใช้เป็นกฎหมาย (GMP 420)
book.png

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ​Download
1. แบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (Audit report) ตส.1(63)book.png
2. บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกำหนดพื้นฐาน ตส.2(63)book.png
3. บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกำหนดเฉพาะ1 ตส.3(63)book.png
4. บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกำหนดเฉพาะ2 ตส.4(63)book.png
5. บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกำหนดเฉพาะ3 ตส.5(63)book.png
กรณีตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หรือ น้ำแร่ธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง ใช้ ตส.1(63) + ตส.2(63) + ตส.3(63) ​ ​
กรณีตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์ ใช้ ตส.1(63) + ตส.2(63) + ตส.4(63) ​ ​
กรณีตรวจสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรดที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยทำให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า ใช้ ตส.1(63) + ตส.2(63) + ตส.5(63) ​ ​


         1.1 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป
ผลิตภัณฑ์เอกสารอ้างอิงDownload
​สถานที่ผลิตก๋วยเตี๋ยว
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการพัฒนาและการตรวจสถานที่ผลิตก๋วยเตี๋ยวตามหลัก GMP สุขลักษณะทั่วไป ฉบับปรับปรุง. ธันวาคม 2552.
book.png
​สถานที่ผลิตน้ำแข็ง
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป. กรกฎาคม 2546.
book.png
​สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตามเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป. นนทบุรี: 2546.
book.png
​ สถานที่ผลิตหน่อไม้ปี๊บ
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือกำกับดูแลหน่อไม้ปี๊บให้ปลอดภัย.2552
book.png
​สถานที่ผลิตเกลือบริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค. มกราคม. 2553
book.png

  1.2 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เอกสารอ้างอิงDownload
​สถานที่คัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คู่มือการตรวจ สถานที่ผลิต ผคัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด ตุลาคม 2560

book.png
​ สถานที่ฉายรังสีอาหาร
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ฉายรังสีอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการฉายรังสีอาหาร สิงหาคม 2555.
book.png


2. บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
บันทึกการตรวจDownload
บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภคbook.png
บันทึกการตรวจสถานที่คัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด [ตส.13(60)]book.png
บันทึกการตรวจสถานที่ฉายรังสีอาหาร [ ตส. 7(53) ]book.png

3. เทคโนโลยีการผลิตและแนวทางการป้องกันการปนเปื้อน
ผลิตภัณฑ์เอกสารอ้างอิงDownload
ทั่วไป
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี). สิงหาคม 2547.
book.png
​ขนมปัง
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แนวทางการผลิตขนมปังตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี). โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2546.
book.png
​ไอศกรีม
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แนวทางการผลิตไอศกรีมตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี). โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2546.
book.png
​เครื่องดื่ม
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.คู่มือการผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์ชนิดบรรจุขวดและถุงพลาสติก. มีนาคม 2547.
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตเครื่องดื่ม. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2545.
book.pngbook.png
​ เครื่องดื่มผง
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แนวทางการผลิตเครื่องดื่มผงตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี). โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2546.
book.png
​น้ำปลา
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการผลิตน้ำปลา. มีนาคม 2545.
book.png
​น้ำส้มสายชู
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการผลิตน้ำส้มสายชู. มีนาคม 2545.
book.png
​ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, พฤศจิกายน 2545.
book.png
​ ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี.). พฤษภาคม 2545.
book.png
​หน่อไม้ปี๊บ
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการผลิตหน่อไม้ปี๊บตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP สุขลักษณะทั่วไป) ปรับปรุงครั้งที่1. พิมพ์ครั้งที่2. 2552.
book.png
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. คู่มือวิธีการผลิตอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร. 2546.
 • วิสิฐ จะวะสิต และคณะ. คู่มือการผลิตอาหารในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 2551.
book.pngbook.png
​น้ำแข็ง
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการผลิตน้ำแข็ง. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2545.
 • วิสิฐ จะวะสิต และคณะ. แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตน้ำแข็งซองและน้ำแข็งหลอด. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. มิถุนายน 2552.
book.pngComing.png
​น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • ​แนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด. สิงหาคม 2547.
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท. พิมพ์ครั้งที่2. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, เมษายน 2544.
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันวิจับโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. การแก้ปัญหาการปนเปื้อนของตะไคร่ในผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคบรรจุในภาชนะปิดสนิท. ธันวาคม 2549.
book.png


book.png
Coming.png
​นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือ GMP ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์สำหรับผู้ประกอบการ. มิถุนายน 2550.
book.png
น้ำแร่ธรรมชาติ
 • แนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ กรณีใช้น้ำใต้ตินเป็นแหล่งน้ำดิบ.
book.png

4. สื่อวีดีทัศน์สำหรับผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
Download
ความรู้พื้นฐาน
​ ​
 • กฎหมายอาหาร
video.png

 
 
 

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016