SharePoint

Skip Navigation LinksUnit_transfer


01.fw.png01.fw.png02.fw.png03.fw.png04.fw.png05.fw.png06.fw.png

​​​​transfer.fw.png

​ภารกิจที่โอนให้หน่วยตรวจ​ประกาศที่เกี่ยวข้อง​หลักฐานอย่างน้อยที่ต้องแนบประกอบคำขอ
​3.1 การตรวจประเมินและออกหนังสือ รับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
  1. สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
  2. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) (ถ้ามี)
  3. แบบแปลนแผนผัง
  4. กระบวนการผลิตอาหาร​​
​3.2 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตาม หลักเกณฑ์ของกฎหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
  1. ​สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
  2. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) (ถ้ามี)
  3. แบบแปลนแผนผัง
  4. กระบวนการผลิตอาหาร​​

ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจ
สถานที่ผลิตอาหาร
หน่วยตรวจประเมินและรับรอง
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับอย.
  1. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

2. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

3. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิพิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

4. สำนักรับรองคุณภาพ (สรร) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)

5. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

6. สถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

7. บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

8. บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. บริษัททูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

10. บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

2. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 386) พ.ศ.2560 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก

1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

2. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

3. สำนักรับรองคุณภาพ (สรร) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)

4. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

5. สถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

6. บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

7. บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

8. บริษัททูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด


กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016