SharePoint

Skip Navigation Linkscannabis


การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของกัญชา กัญชง
และสารสกัดแคนนาบิไดออล
icon-6.fw.png
​ ​ ​icon-1.fw.png
leaf.fw.pngแนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
leaf.fw.pngการขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
leaf.fw.pngการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่)
กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน 
     กรณีเข้าข่ายโรงงาน 
leaf.fw.pngการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตอาหาร (สำหรับผู้ประกอบการรายเก่า)
     กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน 
     กรณีเข้าข่ายโรงงาน 
leaf.fw.pngหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มประเภทอาหาร/กรรมวิธีผลิตอาหารกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เคยได้รับอนุญาตไว้   word-icon1.fw.png PDF-icon1.fw.png
​ ​ ​icon-2.fw.png
leaf.fw.pngประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ มี ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง
leaf.fw.pngประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง (ฉบับที่ 2)
leaf.fw.pngประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
leaf.fw.pngประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 438) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง (ฉบับที่ 2) 
leaf.fw.pngประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่สารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ
leaf.fw.pngประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 439) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2) 

leaf.fw.pngการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ e-Submission 
leaf.fw.pngคู่มือ รายการตรวจวิเคราะห์อาหารควบคุมเฉพาะและอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน 9 ประเภท เพื่อประกอบการขออนุญาต
​ ​ ​icon-3.fw.png
​ ​ ​icon-4.fw.png
leaf.fw.pngประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
leaf.fw.pngคู่มือสำหรับประชาชน
leaf.fw.png​การเข้าใช้งานระบบ e-Submission
leaf.fw.png
แบบฟอร์ม
icon-5.fw.png
icon-5.fw.png
leaf.fw.png​Infographic การขออนุญาตที่มีส่วนประกอบของ กัญชา กัญชง หรือสารสกัด CBD
leaf.fw.pngสถานที่ผลิตอาหาร
leaf.fw.png​ผลิตภัณฑ์อาหาร
leaf.fw.png​โฆษณา
leaf.fw.png​ฉบับประชาชน เรื่อง การใช้กัญชา-กัญชงในอาหาร
leaf.fw.pngการประชุมชี้แจง เรื่อง แก้ไขประกาศฯ เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง/ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชา หรือกัญชง/ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ( 2 พฤศจิกายน 2565)
leaf.fw.pngอื่นๆ
icon-20.fw.png
leaf.fw.png​หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ THC และ CBD ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น
​ ​ ​icon-8.fw.png
leaf.fw.pngยกเลิกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565
leaf.fw.pngประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2565
leaf.fw.pngประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

info_03.jpginfo_07.jpginfo_08.jpginfo_09.jpg


กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016