SharePoint

Skip Navigation Linksgmp

การผลิตอาหารและสุขลักษณะที่ดีเกี่ยวกับของสถานที่ผลิต (GMP)

     ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแล้วจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Minimum Requirement และ/หรือมาตรฐานด้านสถานที่ผลิตอาหารตามที่กฎหมายกำหนด 
     ทั้งนี้อย่างน้อยผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 23 ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ดังนี้
 1. ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตอาหารที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 2. ผู้รับอนุญาตต้องติดหรือจัดป้ายแสดงสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้ภายนอกสถานที่ในที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่าย
 3. ต้องรักษาบริเวณโรงงานและสถานที่ผลิตอาหารให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ บริเวณผลิต บริเวณบรรจุ และ บริเวณเก็บอาหารสำเร็จรูปจะต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและสามารถป้องกันมิให้แมลงหรือสิ่งอื่นเข้าไปปะปนหรือปนเปื้อนกับวัตถุดิบหรืออาหารที่ผลิตแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มี แสงสว่างและการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอตามความจำเป็น
 4. จัดเครื่องมือเครื่องใช้ชนิดที่เหมาะสมกับคนงานที่จะใช้ และให้มีการป้องกันเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ให้ปะปนหรือเปรอะเปื้อนกับวัตถุหรือ สิ่งสกปรก เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะใช้ทำอาหารต้องทำด้วยโลหะหรือวัสดุที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการสำหรับผลิตอาหารประเภทนั้น ๆ
 5. รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอาคารโรงงาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
 6. จัดให้มีที่ใส่ขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใช้วิธีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะมูลฝอยและเขม่าควัน
 7. น้ำที่ใช้ในการผลิตอาหารต้องเป็นน้ำสะอาดบริโภคได้ตามคุณภาพหรือมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และน้ำที่ใช้ภายในอาคารโรงงาน ต้องเป็นน้ำสะอาด
 8. จัดให้คนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารใช้เครื่องแต่งกายที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำอยู่ เช่น ใช้ผ้ากันเปื้อน รองเท้ากันน้ำ ถุงมือ ผ้าคลุมผม
 9. ต้องห้ามคนงานที่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพร่เชื้อโรคไปกับอาหารได้ทำหน้าที่ที่จะต้องสัมผัสกับอาหารที่ผลิตในระยะนั้น
 10. ไม่ใช้ จ้าง วาน คนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือน หรือคนซึ่งเป็นพาหะของโรค หรือซึ่งเป็นโรคดังต่อไปนี้ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 11. รับคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารเฉพาะผู้มีใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าไม่เป็นโรคตามข้อ 10
 12. จัดให้คนงานได้รับการตรวจร่างกายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เก็บเอกสารตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐาน
 13. ต้องห้ามหรือป้องกันมิให้บุคคลใดทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันพึงรังเกียจต่อการรักษาความสะอาดในการผลิต เช่น สูบบุหรี่ บ้วนน้ำลาย บ้วนน้ำหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหาร ที่ผลิตแล้วและสถานที่เก็บวัตถุดิบ
 14. ต้องป้องกันดูแลมิให้สัตว์ทุกชนิดภายในบริเวณที่ใช้ทำการผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหารที่ผลิตแล้วและสถานที่เก็บวัตถุดิบ
 15. ต้องติดป้ายข้อความตาม (13) และ (14) ไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในบริเวณดังกล่าว
 16. จัดห้องนํ้า ห้องส้วม และเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมด้วยสบู่สำหรับล้างมือให้เพียงพอแก่จำนวนคนงาน และให้มีการรักษาความสะอาด พร้อมทั้งใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำวันด้วย
**  ใบอนุญาตผลิตอาหารให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สาม นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. ของปีที่จะสิ้นอายุ)
**  ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นำเข้าซึ่งอาหารที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
**  ผู้รับอนุญาตต้องติดหรือจัดป้ายแสดงสถานที่นำเข้าที่ได้รับอนุญาตไว้

​1.​ ​ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
​2.​ ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​3.​ ​คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
​4.​ ​องค์ความรู้ GMP ผู้ประกอบการ
gmp_01.jpg

ชื่อหนังสือ : การ์ตูนเสริมความรู้ ด้าน สุขอนามัยอาหาร เล่ม 1

เจ้าของ/ผู้ผลิต : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ Japan International Co-operation Agency (JICA)

ปี :       สิงหาคม 2538

gmp_02.jpg

ชื่อหนังสือ : การ์ตูนเสริมความรู้ ด้าน สุขอนามัยอาหาร เล่ม 1

เจ้าของ/ผู้ผลิต : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ Japan International Co-operation Agency (JICA)

ปี :       สิงหาคม 2538

gmp_03.jpg

ชื่อหนังสือ : การ์ตูนเสริมความรู้ ด้าน สุขอนามัยอาหาร เล่ม 1

เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ Japan International Co-operation Agency (JICA)

ปี :      สิงหาคม 2538

gmp_04.jpg

ชื่อหนังสือ : การ์ตูนเสริมความรู้ ด้าน สุขอนามัยอาหาร เล่ม 1

เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ Japan International Co-operation Agency (JICA)

ปี :      สิงหาคม 2538

gmp_05.jpgชื่อหนังสือ : การ์ตูนเสริมความรู้ ด้าน สุขอนามัยอาหาร เล่ม 1

เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ Japan International Co-operation Agency (JICA)

ปี :      สิงหาคม 2538

gmp_06.jpgชื่อหนังสือ : การ์ตูนเสริมความรู้ ด้าน สุขอนามัยอาหาร เล่ม 1

เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ Japan International Co-operation Agency (JICA)

ปี :      สิงหาคม 2538

​5.​ ​บันทึกตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
​6.​ ​คู่มือ/ เทคโนโลยีการผลิตและแนวทางการป้องกกันการปนเปื้อน

6.1 คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

6.1.1 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป 
ผลิตภัณฑ์เอกสารอ้างอิงDownload
ทั่วไป
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. มีนาคม 2555.
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิต ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใยภาชนะพร้อมจำหน่าย (PRIMARY GMP). 2555
book.png

book.png
​สถานที่ผลิตก๋วยเตี๋ยว
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการพัฒนาและการตรวจสถานที่ผลิตก๋วยเตี๋ยวตามหลัก GMP สุขลักษณะทั่วไป ฉบับปรับปรุง. ธันวาคม 2552.
book.png
​สถานที่ผลิตน้ำแข็ง
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป. กรกฎาคม 2546.
book.png
​สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตามเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป. นนทบุรี: 2546.
book.png
​ สถานที่ผลิตหน่อไม้ปี๊บ
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือกำกับดูแลหน่อไม้ปี๊บให้ปลอดภัย.2552
book.png
​สถานที่ผลิตเกลือบริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค. มกราคม. 2553
book.png

  6.1.2 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เอกสารอ้างอิงDownload
สถานที่ผลิตน้ำบริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMPน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ตุลาคม 2551.
book.png
​สถานที่ผลิตนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMPนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. ตุลาคม 2551.
book.png
​ สถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและที่ปรับกรด
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์GMPสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและที่ปรับกรด.
book.png
​ สถานที่ฉายรังสีอาหาร
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ฉายรังสีอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการฉายรังสีอาหาร สิงหาคม 2555.
book.png

 6.1.3 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ HACCP
ผลิตภัณฑ์เอกสารอ้างอิงDownload
สถานที่ผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ HACCP สำหรับอาหารแช่เยือกแข็ง.
Coming.png

​6.2 เทคโนโลยีการผลิตและแนวทางการป้องกันการปนเปื้อน
ผลิตภัณฑ์เอกสารอ้างอิงDownload
ทั่วไป
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี). สิงหาคม 2547.
book.png
​ขนมปัง
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แนวทางการผลิตขนมปังตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี). โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2546.
book.png
​ไอศกรีม
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แนวทางการผลิตไอศกรีมตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี). โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2546.
book.png
​เครื่องดื่ม
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.คู่มือการผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์ชนิดบรรจุขวดและถุงพลาสติก. มีนาคม 2547.
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตเครื่องดื่ม. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2545.
book.png


book.png
​ เครื่องดื่มผง
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แนวทางการผลิตเครื่องดื่มผงตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี). โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2546.
book.png
​น้ำปลา
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการผลิตน้ำปลา. มีนาคม 2545.
book.png
​น้ำส้มสายชู
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการผลิตน้ำส้มสายชู. มีนาคม 2545.
book.png
​ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, พฤศจิกายน 2545.
book.png
​ ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (จี.เอ็ม.พี.). พฤษภาคม 2545.
book.png
​หน่อไม้ปี๊บ
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการผลิตหน่อไม้ปี๊บตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP สุขลักษณะทั่วไป) ปรับปรุงครั้งที่1. พิมพ์ครั้งที่2. 2552.
book.png
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. คู่มือวิธีการผลิตอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร. 2546.
 • วิสิฐ จะวะสิต และคณะ. คู่มือการผลิตอาหารในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 2551.
book.png


book.png
​น้ำแข็ง
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการผลิตน้ำแข็ง. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2545.
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สื่อการเรียนรู้สำหรับการผลิตน้ำแข็งซองประมงตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป. กันยายน 2550.
 • วิสิฐ จะวะสิต และคณะ. แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตน้ำแข็งซองและน้ำแข็งหลอด. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. มิถุนายน 2552.
book.png

book.png

Coming.png
​น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • ​แนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด. สิงหาคม 2547.
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท. พิมพ์ครั้งที่2. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, เมษายน 2544.
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันวิจับโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. การแก้ปัญหาการปนเปื้อนของตะไคร่ในผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคบรรจุในภาชนะปิดสนิท. ธันวาคม 2549.
book.png
book.png


Coming.png
​นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์
 • ​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือ GMP ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์สำหรับผู้ประกอบการ. มิถุนายน 2550.
book.png
น้ำแร่ธรรมชาติ
 • แนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ กรณีใช้น้ำใต้ตินเป็นแหล่งน้ำดิบ.
book.pngกองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016