SharePoint

Skip Navigation LinksGMP

menu.fw.png

0.fw.png          

          การผลิตอาหารให้ปลอดภัย โดยการบังคับใช้หลักเกณฑ์ GMP เป็นกฎหมายนั้น เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิต ปฏิบัติตาม โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย

          ซึ่งกฎหมายกำหนดมาตรการและบทลงโทษ สำหรับผู้ผลิตอาหารที่ไม่ปฏิบัติตาม GMP กฎหมายไว้ ตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

          ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

  1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
  2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
menu-1.fw.png
menu-2.fw.png
menu-3.fw.png
menu-4.fw.png
menu-5.fw.png
menu-61.fw.png
menu-6.fw.png
menu-7.fw.png
menu-8.fw.png
menu-9.fw.png
menu-10.fw.png

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016