SharePoint

Skip Navigation Linksspecialist1

S00.fw.pngS01.fw.pngS02.fw.pngS03.fw.pngS04.fw.png

​ การขอขึ้นบัญชี     

​ ​คำขอขึ้นทะเบียน​WORD​PDF
   1. แบบคำขอขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (แบบ ช.1)word-icon1.fw.png
PDF-icon1.fw.png
   ​2. แบบคำขอขึ้นบัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (แบบ ช.2)word-icon1.fw.pngPDF-icon1.fw.png
 ​คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล​WORD​PDF
   1. แบบคำขอขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (แบบ ช.1)1. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (แบบ ช.3)word-icon1.fw.pngPDF-icon1.fw.png
   2. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นบัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (แบบ ช.4)word-icon1.fw.pngPDF-icon1.fw.png

 ​ขั้นตอนการขอขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญฯสามารถยื่นขอขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานรัฐ
หรือองค์กรเอกชนเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้ที่
สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เลขที่ 88/24 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
E-mail : p2food@fda.moph.go.th​ 

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016