SharePoint

Skip Navigation Linksspecialist3

S00.fw.pngS01.fw.pngS02.fw.pngS03.fw.pngS04.fw.png

สาขา - ขอบข่ายการประเมินเอกสารวิชาการ     

5.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่รับขึ้นบัญชี

​1  ด้านพิษวิทยา​21  ด้านนาโนเทคโนโลยี
​2  ด้านแพทยศาสตร์​22  ด้านอณูชีววิทยา
​3  ด้านเภสัชอุตสาหกรรม​23  ด้านวัสดุศาสตร์/เทคโนโลยีวัสดุ/ด้านบรรจุภัณฑ์
​4  ด้านเภสัชวิทยา​24  ด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
​5  ด้านสาธารณสุขศาสตร์​25  ด้านปิโตรเคมี
​6  ด้านทันตแพทยศาสตร์​26  ด้านเคมี
​7  ด้านสัตวแพทยศาสตร์​27  ด้านการตรวจวิเคราะห์อาหาร
​8  ด้านระบาดวิทยา
28  ด้านการตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุ
​9  ด้านโภชนาการ​29  ด้านรังสีและนิวเคลียร์เทคโนโลยี
​10  ด้านสารก่อภูมิแพ้/ด้านอิมมูโนวิทยา​30  ด้านชีววิทยารังสี
​11  ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร​31  ด้านการฉายรังสีอาหาร
​12  ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร​32  ด้านเคมีอาหาร
​13  ด้านจุลชีววิทยา​33  ด้านประมง
​14  ด้านเอนไซม์ทางอาหาร​34  ด้านเกษตรศาสตร์
​15  ด้านสุขาภิบาลอาหาร​35  ด้านกีฏวิทยา
​16  ด้านวิศวกรรมอาหาร​36  ด้านโรคพืช
​17  ด้านวิศวกรรมเคมี​37  ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
​18  ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม​38  ด้านการจัดการโลจิกส์ติกในอุตสาหกรรมอาหาร
​19  ด้านชีวเคมี
​39  ด้านกฎหมาย
​20  ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ40  อื่นๆ

5.2 ขอบข่ายของการประเมินเอกสารวิชาการ
​คู่มือสำหรับประชาชน
​เรื่อง การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
​เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร
  • กรณี วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (กรณีที่ 1-1) วัตถุเจือปนอาหาร
  • กรณี วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือ (กรณีที่ 1-2) เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสำเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป 
  • กรณี วัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)
เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร
  • การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) 
  • การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) 
  • การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ 
  • การขอประเมินการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
​เรื่อง การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
​เรื่อง การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
  • การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  • การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016