SharePoint

Skip Navigation Linksspecialist4

S00.fw.pngS01.fw.pngS02.fw.pngS03.fw.pngS04.fw.png

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญฯ ที่ขึ้นบัญชีกับ อย.     

​ บัญชีผู้เชี่ยวชาญ
       เพื่อไม่ให้ผู้ยื่นคำขอประเมินเอกสารวิชาการมีผลกระทบต่อผลการประเมินเอกสารวิชาการของผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไม่เผยแพร่บัญชีผู้เชี่ยวชาญให้บุคคลภายนอกทราบ
       ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่ยื่นขอขึ้นบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญทราบโดยตรง
 บัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญฯ
  1. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  2. สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
  3. ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  4. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  5. มูลนิธิพัฒนาโภชนาการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ


กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016