SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_dev

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png9.fw.png1.png2.png3.png4.png5.pnga-003.fw.png

​ ​ ​ ​icon_develop1.png

​       ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
83.pngนางเนาวรัตน์  แตงไทย นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
83.pngนางสาวกนกวรรณ มนูญผลนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
83.pngนางสาวมยุรี ดิษย์เมธาโรจน์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
83.pngนายอมรพันธ์ ลูกอินทร์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
83.pngนางสาววนรัตน์ ศยามล ​เภสัชกรชำนาญการ
83.pngนางสาวอรสา  จงวรกุลนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
83.png​นางธิดา  ทวีฤทธิ์​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
83.pngนางสาวภัทราวรรณ  วัฒนศัพท์​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
83.pngนางสาวโชตินภา เหล่าไพบูลย์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
83.pngนางสาวจุไรรัตน์  ถนอมกิจนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
83.png​นางสาวนงเยาว์  ประทีปะจิตตินักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
83.png นางสาวลักษิกา  คำศรีนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
83.pngนางสาวชนิกานต์  พรหมสิงหกุล นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
83.pngนางสาวสุจิตรา  บุญเป็ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
83.pngนางสาวอัชฌานันท์ สุวรรณพงษ์ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
83.png นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
83.png นางสาวกานต์รวี มั่งมีนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
83.png​นางสาววิมลรัตน์  ออพัฒนกุล
นักจัดการงานทั่วไป
83.pngนางสาวมะลิวัลย์  เกตุปั้น เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
83.pngนางสาวอิชยา ดาวเรืองเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
83.pngนางสาวพิมพ์วิมล สกุลกันต์เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016