SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_mobile

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png9.fw.png1.png2.png3.png4.png5.png6.png7-1.png

a-003.fw.png

07.png​ ​ ​ ​


ชื่อ - นามสกุล​​ตำแหน่ง
82.pngนางสาวอริสรา  รอดมุ้ยนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
82.pngนางสาวลักษิกา  คำศรีนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
82.png​นางสาวอุทุมพร สมัครการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016