SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_post

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png9.fw.png1.png2.png3.png4.png5.pnga-003.fw.png

​ ​ ​ ​icon_post.png

  ชื่อ - สกุล​ตำแหน่ง
84.pngนายชาติชาย ตั้งทรงสุวรรณ์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางสาวศศิวีณ์  นรากรนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
84.pngางสาวนพรัตน์ มีอารีย์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ​
84.pngนางสาวจิฎากาญจน์ พงศ์อนันต์เดชนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
84.pngนางสาวฉันทวรรณ วิทยาวิโรจน์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​พิเศษ
84.pngนางสาววิลาสินี พรพงศ์
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวนันทนา สุวรรณเพชรนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
84.pngนางสาวสุรปานี  บุรานนท์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngางทัศน์อร  ฉัตรไชยศิริ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
84.pngงสาวปฐมพร เช้าเจริญ
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวกมลนัฐพัฒ อุตราภรณ์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางชนินันท์ พรหมเพ็ชรนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
84.pngนางสาวอทิตา ชนะสิทธิ์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาววรดา  อ่ำบุญนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวฉัตรสุรีย์ ไวยรัตนานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวจิราภรณ์  ยอดเถื่อน นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวอริสรา  รอดมุ้ย
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
84.pngนางสาวปัทมา  แสนเสนยานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
84.pngนางสาวนิตา  ภูพิชญ์พงษ์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
84.pngางสาวพรปรียา สุพรรณกูลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
84.pngนางสาวภัสสร มีแก้วนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
84.pngนางสาวพรทิพย์ ผลประเสริฐนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
84.pngนางสาวเสาวภา สิทธิโชคธรรมนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
84.pngนางสาวมลธิสา ชาญประเสริฐนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
84.pngนางวัลยา  นิธิปภารักษ์​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
84.pngนางสาวอุทุมพร สมัครการ​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ


กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016