SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_pre

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png9.fw.png1.png2.png3.png4.png5.pnga-003.fw.png

​ ​ ​ ​icon_pre.png

​       ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง​
86.pngนายญาณพล  ขาวพลศรี
​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
86.pngนางณัฏฐา ณ รังษี​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
86.png​นางสาวพัชราภรณ์ ธำรงกิจเจริญ​เภสัชกรชำนาญการ
86.png​นางสาวมยุรีพร พรมใบ ​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
86.pngนางสาววรรณวิสา ฮับหลี ​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
86.pngนางสาวณัชชา  จันไขโคตร
​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
86.png นางสาวชาลินี ศรีนิ่มนวล​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
86.png นางสาวจารุณี อินทรสุข​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
86.png นางสาววรวลัญช์  พูลสวัสดิ์​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
86.png​ นางสาวพัชรวดี กังวาลไกล​เภสัชกรปฏิบัติการ
86.png นางสาวพรพิมล เลิศพานิช​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาววาลิกา สนองคุณ​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png​นางชนานันท์ สมณา​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวธันย์ชนก  ทองตัน​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวปวีณา  ภู่เจริญ ​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png​นางสาวชุติมา  สมบัติมาก นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาววิรุฬลักษณ์ เสน่ห์นุช​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png​นางสาวภัทรา  บุญทาริก ​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png​นายชัยรัตน์  พึ่งเพียร ​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png​นางสาวณิชภัทร  ภัทรชัยสกุล​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png​นายนพพงศ์  จันทร์ประเสริฐ​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวสาวิตรี ศุภผล
​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวกลางกมล  จันทราสุทธิ์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวมนต์จันท์  คำยานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวนิชนันท์  ธรรมวัฒน์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวมนสุวีร์  ไพชำนาญนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวปริญญา  ตั้งเจริญกิจนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวพรทิพย์  มหาแก้วนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวสุปรียา  จันทร์เวชศิลป์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาววณิชยา หอมกลบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png นางสาวดวงกมล สุมนาชยานันท์​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png นางสาวเกษสุดา หีตพัฒน์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png นางสาววิภาพร โพธิ์จำศีลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png นางสาวพิมพ์พริมา  แสงรัตน์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png นางสาวณัฐกานต์  ล้ำเลิศนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png นางสาวกิ่งกาญจน์  ประไพพงค์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png นางสาวสุธามาศ ชัชวาลกิจกุลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวณัฐณา  นิธิวโรภร ​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
86.pngนางสาวสายรุ้ง  ทุยเที่ยงสัตย์เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016