SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_pre

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png3-9.png9.fw.png1.png2.png3.png4.png5.pnga-003.fw.png

​ ​ ​ ​icon_pre.png


​กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 1 ​
86.pngนายญาณพล ขาวพลศรี​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
86.pngนายชัยรัตน์  พึ่งเพียร​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวณิชภัทร  ภัทรชัยสกุล​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนายนพพงศ์  จันทร์ประเสริฐนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png​นางสาวเกษสุดา หีตพัฒน์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png​นางสาวกิ่งกาญจน์  ประไพพงค์ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวณัฐณา  นิธิวโรภร​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ


กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 2​
86.pngนางณัฏฐา  ณ รังษี​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
86.pngนางสาววรรณวิสา  ฮับหลี​​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
86.pngนางสาวมยุรีพร  พรมใบ​​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
86.pngนางสาวจารุณี อินทรสุข​​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
86.pngนางสาววรวลัญช์  พูลสวัสดิ์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
86.pngนางสาวพัชรวดี  กังวาลไกลเภสัชกรปฏิบัติการ
86.png​นางสาววาลิกา  สนองคุณนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.png​นางสาวพรพิมล เลิศพานิชนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวมนสุวีร์  ไพชำนาญนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวมนต์จันท์  คำยานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวชุติมา สมบัติมากนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาววิรุฬห์ลักษณ์ เสน่ห์นุชนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวภัทรา  บุญทาริกนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวสาวิตรี ศุภผลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวปริญญา  ตั้งเจริญกิจนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวพรทิพย์ มหาแก้วนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวสุปรียา  จันทร์เวชศิลป์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวดวงกมล สุมนาชยานันท์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาววิภาพร โพธิ์จำศีลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวพิมพ์พริมา  แสงรัตน์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวณัฐกานต์  ล้ำเลิศนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวสุธามาศ ชัชวาลกิจกุลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวสายรุ้ง ทุยเที่ยงสัตย์​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ


กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 3
86.pngนางสาวพัชราภรณ์ ธำรงกิจเจริญเภสัชกรชำนาญการ
86.pngนางสาววนรัตน์ ศยามล​​เภสัชกรชำนาญการ
86.pngนางสาวชาลินี  ศรีนิ่มนวล​​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
86.pngนางสาวกลางกมล จันทราสุทธิ์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางชนานันท์ สมณานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวธันย์ชนก  ทองตันนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวปวีณา  ภู่เจริญนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาวนิชนันท์ ธรรมวัฒน์นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
86.pngนางสาววณิชยา  หอมกลบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016