SharePoint

Skip Navigation Linksstructure_standard

a-001.fw.pnga-002.fw.png0.png9.fw.png9.fw.png1.png2.png3.png4.png5.pnga-003.fw.png

​ ​ ​ ​04.png

    ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
81.png​นางสาวอรเกตน์เก้า พัฒนากุลนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​พิเศษ
81.pngนางสาวจิรารัตน์  เทศะศิลป์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​พิเศษ
81.pngนางสาวศลินา แสงทอง ​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
81.pngนายสายันต์ รวดเร็วนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาววรรณภา  ศรีธัญรัตน์
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนายวรพจน์ ฤทธิ์ดีนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
81.pngนางสาวจารุณี  วงศ์เล็กนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาวปนัดดา  ตุ้งสวัสดิ์ ​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาวดิษญา กิตติธนวิมล
​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาวปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุลนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนายเอกมล ณ น่านนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ​
81.pngนางสาวกังสดาล อินทองนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
81.pngนางสาวพาฝัน กิติเงิน​เภสัชกรชำนาญการ
81.pngนางสาวศิริรัตน์  ปรีชานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวศิริลักษณ์ เกศสิริกุลนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวเพ็ญวิภา บังลังโพธิ์​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ​
81.pngนางสาวกมลทิพย์ สังข์นาคนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
81.pngนางสาวระวีวรรณ สินสถิตย์​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : food@fda.moph.go.th

webmail-link

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016