SharePoint

Main


ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆอ่านทั้งหมด

ประกาศ

ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เมื่อท่านประสบปัญหาหรือพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
bn-bside-01.jpg
bn-bside-02.jpg
bn-bside-03.jpg
bn-bside-04.jpg
bn-bside-05.jpg
bn-bside-06.jpg
bn-bside-07.jpg
bn-bside-08.jpg
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 02-5907354-5, 02-5901556
โทรสาร. 02-5901556
e-mail : 1556@fda.moph.go.th