SharePoint

Skip Navigation LinksExecutive

  
  
  
Detail
Rollup Image
  
  
  
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ -
1
Yes
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ-
3
Yes
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ-
2
Yes
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ-
4
Yes
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ-
5
Yes
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-
6
Yes
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-
7
Yes
  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน-
8
No
  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน-
7
Yes
  
แม่บ้าน-
No
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10
Yes
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
11
Yes
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
13
Yes
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14
Yes
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 อาคาร 1 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2590-7228 โทรสาร : 0-2590-7230 E-mail : itcenter@fda.moph.go.th