SharePoint

Skip Navigation LinksPower

 งานกระจายอำนาจ

History.png​อบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 8 , 11 และ 15 มีนาคม 2565 new_icon.gif
History.pngโครงการส่งเสริมภารกิจการกระจายอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
History.pngการส่งเสริมภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
History.pngจุลสารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา "อป.ก้าวไกล ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค"
History.pngการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมภารกิจการกระจายอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561
History.pngหนังสือ อปท.ก้าวไกล ร่วมใจ คุ้มครองความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
History.png  คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น


สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข