SharePoint
logo

Skip Navigation LinksCovid_importP

สามารถยื่นขอผ่อนผันการนำเข้าเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับ COVID-19 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป...

​ ​ ​ยื่นขอขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ด่านอาหารและยา
และหลักฐานประกอบ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 6 ชั้น 5
​ ​

ช่องทา
งการเข้าใช้
งาน

 ​
คู่มือการใช้งาน
ผู้รับมอบอำนาจขอใช้งาน
แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบ

​ ​Click เข้าสู่ระบบ
Download คู่มือ
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์*
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน**
ผู้มีอำนาจ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน**
ผู้รับมอบอำนาจ

*ยื่นเอกสารขอเข้าใช้ระบบได้ที่ ศูนยบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 6 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

**สามารถยื่นเอกสารขอเข้าใช้ระบบได้ทาง Mail : bie.thaifda@gmail.com  เจ้าหน้าที่เปิดสิทธิ์ชั่วคราวให้ 7 วัน และส่งเอกสารตัวจริงตามมาทางไปรษณีย์

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ผลิตภัณฑ์​ผู้นำเข้า​วัตถุประสงค์การนำเข้า​เอกสารประกอบการนำเข้า
ยา
​- หน่วยงานรัฐ*
- สภากาชาดไทย
- องค์การเภสัชกรรม
​- ใช้ในหน่วยงานของผู้นำเข้า
​เครื่องมือแพทย์ ​
​- หน่วยงานรัฐ**
- สภากาชาดไทย
​ใช้ในหน่วยงานของผู้นำเข้า
 • หนังสือชี้แจงการนำเข้าของหน่วยงานรัฐ หรือสภากาชาดไทย
 • Invoice / AWB
 • ภาพ/ ฉลาก/ เอกสาร แสดงรายละเอียดของสินค้าที่นำเข้า
 • หนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานรัฐ หรือสภากาชาดไทย
​- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
​- เพื่อบริจาคให้หน่วยงานรัฐ องค์กรการกุศล*** เฉพาะเครื่องมือแพทย์จำนวน 38 รายการ

 • คำชี้แจงการนำเข้า (ตัวอย่าง)
 • Invoice / AWB
 • หนังสือของผู้รับบริจาคยืนยันการรับบริจาค
 • ฉลาก/ภาพ/เอกสาร แสดงรายละเอียดของสินค้าที่
  นำเข้า
​- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดาที่มีใบทะเบียนพาณิชย์
​เพื่อใช้ในบุคลากรในกิจการของตน เฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
 • คำชี้แจงการนำเข้า แสดงบัญชีรายชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของพนักงานบริษัท
 • Invoice / AWB
 • ฉลาก/ภาพ/เอกสาร แสดงรายละเอียดของสินค้าที่
  นำเข้า
 • ​วัตถุอันตราย
  (ethyl alcohol 70% v/v และ sodium hypochlorite)
  ​- หน่วยงานรัฐ
  - สภากาชาดไทย
  ​- ใช้ในหน่วยงานของผู้นำเข้า
  ​- นิติบุคคล
  - บุคคลธรรมดา
  ​- เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานของรัฐ หรือสภากาชาดไทย
  ​เครื่องสำอาง
  (แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสาหรับมือที่มีปริมาณแอลกอฮอล์
  ไม่น้อยกว่า 70% v/v) ​ ​
  ​- หน่วยงานรัฐ​- ใช้ในหน่วยงานของผู้นำเข้า
  ​- นิติบุคคล
  - บุคคลธรรมดา
  ​- เพื่อบริจาค เฉพาะให้หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรการกุศล***

  *หน่วยงานรัฐ หมายถึง หน่วยงานของรัฐ ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค
  **หน่วยงานรัฐ หมายถึง หน่วยงานของรัฐ ในหน้าที่ป้องกันชันสูตร บำบัดโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
  ***องค์กรการกุศล หมายถึง องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล สาธารณะ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมิมุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน
  กรณีเอกสารประกอบการนำเข้าเป็นฉบับสำเนา หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้นำเข้ารับรองเอกสาร

  อ้างอิง
  7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการเครื่องมือแพทย์ที่สามารถนำเข้าสำหรับบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรการกุศล เพื่อใช้กรณีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564