SharePoint
logo

Skip Navigation LinksLicensePerInvoice

LicensePerInvoice

ขั้นตอนการใช้งาน License per Invoice ผ่านระบบคำขอกลาง (NSW)

1. ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าใช้ระบบสารสนเทศ ด่านอาหารและยา และหลักฐานประกอบ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 6 ชั้น 5 ดังนี้  

   **ขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการยื่นเอกสารชั่วคราวทาง E-Mail : bie.thaifda@gmail.com (เจ้าหน้าที่ดำเนินการในเวลาทำการไม่เกิน 2 ชั่วโมง)

1.1 กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้มีอำนาจของบริษัท  

หนังสือแจ้งความประสงค์ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ด่านอาหารและยา (พร้อมสำเนา) 

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง (หน้าแรกและหน้าที่ระบุวันที่ออกหนังสือรับรอง) *กรณีนิติบุคคล 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจของบริษัท (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) 

1.2 กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้รับมอบอำนาจ  

หนังสือมอบอำนาจ เข้าใช้ระบบสารสนเทศ ด่านอาหารและยา ซึ่งระบุระยะเวลามอบอำนาจไม่เกิน 1 ปี พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ ผู้รับมอบอำนาจ 1 คน (พร้อมสำเนา) 

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง (หน้าแรกและหน้าที่ระบุวันที่ออกหนังสือรับรอง) *กรณีนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) 

*กรณีบุคคลต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนา work permit (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสารแทน 

หมายเหตุ ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ ด่านอาหารและยา ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร ณ กองด่านอาหารและยา

2. สร้างบัญชีผู้ใช้งานที่ https://privus.fda.moph.go.th  เลือกหัวข้อ ลงทะเบียน (*หากมีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่) เพื่อเข้าใช้งาน ตรวจสอบเลขที่ใบสำคัญ การตรวจสอบเลขที่ใบสำคัญ จะได้รหัสใหม่ของเลขใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นต้นด้วย U1…. ซึ่งต้องนำไปกรอกในช่อง License Number ในการทำ License per Invoice ผ่านระบบคำขอกลาง (NSW) 

3. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน License per Invoice ผ่านระบบคำขอกลาง (NSW) ที่ http://www.thainsw.net (คู่มือการใช้งาน download ได้จากหน้าเว็บไซต์ หัวข้อ ดาวน์โหลด > คู่มือผู้ใช้ > คู่มือการลงทะเบียนใช้ระบบ NSW) *หากมีข้อสงสัยติดต่อ Call Center 02 109 3000 หรือ callcenter@thainsw.net 

*ทั้งนี้ผู้ใช้งาน LPI ผ่านระบบคำขอกลาง (NSW) ต้องเป็นบุคคลที่แจ้งขอใช้ระบบสารสนเทศด่านอาหารและยา ตามข้อ

4. ผู้ประกอบการใช้งาน License per Invoice ผ่านระบบคำขอกลาง (NSW) (ขั้นตอนการลงทะเบียน) ผ่านระบบพิธีการนำเข้า/ส่งออก (E-Form) ของกรมศุลกากรที่ http://www.thainsw.net (คู่มือการใช้งาน download ได้จากหน้าเว็บไซต์ หัวข้อ ดาวน์โหลด > คู่มือผู้ใช้ > คู่มือการใช้งานระบบฯ) *หากมีข้อสงสัยติดต่อ Call Center 02 109 3000, 02 034 9500 หรือ callcenter@thainsw.net 

*ผู้ประกอบการที่ใช้ Software House เข้าใช้งานจากระบบที่ทาง Software House ติดตั้ง 

5. การแจ้งขอยกเลิก Licenser per Invoice สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ website กองด่านอาหารและยา (https://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/SitePages/Cancel_Form.aspx) โดยส่งเอกสารขอยกเลิกมาทาง e-mail : cancel.lpi@fda.moph.go.th เท่านั้น ระยะเวลายกเลิก 1 วันทำการ