SharePoint

การจัดทำเอกสารกำกับยา
  • กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ทั้งก่อนและหลังอนุมัติทะเบียนตำรับยา

     

ฐานข้อมูลเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (PIL) 

  • วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ผ่านเว็บไซต์นี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้รับอนุญาตในการจัดทำ PIL ของผลิตภัณฑ์ตนเอง ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำ PIL และสามารถใช้เป็นตัวอย่างเพื่อจัดทำ PIL สำหรับรายการยาที่คล้ายคลึงกันรวมถึงไม่ต้องทำ User testing เพิ่มเติมหาก มีการทดสอบไปแล้ว โดยการจัดทำ PIL นี้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา สำหรับการรองรับวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมพฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม เอกสารกำกับยาฯ ที่ประกาศใช้ ณ เวลาที่จัดทำ จึงอาจมีข้อความบางส่วนที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ใช้ในปัจจุบัน            
  • เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่งตั้ง  ได้แก่        

                           1.     เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนฉบับมาตรฐานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์กองยา (core patient information leaflet)

(updated 9 jun 2020)


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016