ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงาน

อีเมล

กองอาหาร

food@fda.moph.go.th

กองยา

drug@fda.moph.go.th

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

cosmetic@fda.moph.go.th

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

toxic@fda.moph.go.th

กองควบคุมวัตถุเสพติด

narcotic@fda.moph.go.th

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

mdcd1988@fda.moph.go.th

กองด่านอาหารและยา

inspection@fda.moph.go.th

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

planfda2018@gmail.com

กองพัฒนาศักยภาพบริโภค

pcaoryor@gmail.com

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

kb@fda.moph.go.th

ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1556@fda.moph.go.th

กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

herbaldivision@fda.moph.go.th

กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

econsultcenter@fda.moph.go.th