หลักเกณฑ์การนำตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ให้แก่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนนั้น 

         เพื่อให้การนำตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ไปใช้สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์ รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ไปแสดงบนฉลาก และประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  โดยต้องระบุประเภทรางวัลที่ได้ และปีที่ได้รับรางวัลกำกับไว้ 
  2. การใช้ชื่อรางวัลให้ใช้คำเรียก " อย. Quality Award "  " ThaiFDA Quality Award "  หรือทับศัพท์ " อย. ควอลิตี้ อวอร์ด " ในการประชาสัมพันธ์
  3. หากมีการนำตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ไปใช้บนฉลาก และทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของการได้รับรางวัล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การใช้ ตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย หากการกระทำผิดเข้าข่ายตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้น
  4. หลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป