หลักเกณฑ์การนำตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ให้แก่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนนั้น

         เพื่อให้การนำตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ไปใช้สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์ รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ไปแสดงบนฉลาก และประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ โดยต้องระบุประเภทรางวัลที่ได้ และปีที่ได้รับรางวัลกำกับไว้
  • การใช้ชื่อรางวัลให้ใช้คำเรียก "อย. Quality Award" หรือทับศัพท์ "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด" ในการประชาสัมพันธ์
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การใช้ตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด บนฉลาก หากมีการนำไปใช้และทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของการได้รับรางวัล เช่น เปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล โดยอาจไม่อนุญาตให้เข้าประกวด 2 ปี และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย หากการกระทำผิดเข้าข่ายตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้น
  • หลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป