ตราสัญลักษณ์สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลในปี 2565

สถานประกอบการดีเด่น ประเภท Best of the Best

ลำดับ รายละเอียด PSD สีน้ำเงิน สีทอง
1   ด้านอาหาร PSD.png JPG.png JPG.png
2   ด้านยา PSD.png JPG.png JPG.png
3   ด้านเครื่องสำอาง PSD.png JPG.png JPG.png
4   ด้านเครื่องมือแพทย์ PSD.png JPG.png JPG.png
5   ด้านวัตถุอันตราย PSD.png JPG.png JPG.png

ประเภท 3 ปีติดต่อกัน

ลำดับ รายละเอียด PSD สีน้ำเงิน สีทอง
1   ด้านอาหาร PSD.png JPG.png JPG.png
2   ด้านยา PSD.png JPG.png JPG.png
3   ด้านเครื่องสำอาง PSD.png JPG.png JPG.png
4   ด้านเครื่องมือแพทย์ PSD.png JPG.png JPG.png
5   ด้านวัตถุอันตราย PSD.png JPG.png JPG.png

ประเภท รางวัลทั่วไป

ลำดับ รายละเอียด PSD สีน้ำเงิน สีทอง
1   ด้านอาหาร PSD.png JPG.png JPG.png
2   ด้านยา PSD.png JPG.png JPG.png
3   ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร PSD.png JPG.png JPG.png
4   ด้านเครื่องสำอาง PSD.png JPG.png JPG.png
5   ด้านเครื่องมือแพทย์ PSD.png JPG.png JPG.png
6   ด้านวัตถุอันตราย PSD.png JPG.png JPG.png
7   ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน PSD.png JPG.png JPG.png

ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น

ลำดับ รายละเอียด PSD สีน้ำเงิน สีทอง
1   ประเภทนวัตกรรม PSD.png JPG.png JPG.png
2   ประเภทส่งเสริมวัตถุดิบภายในประเทศ PSD.png JPG.png JPG.png
3   ประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก PSD.png JPG.png JPG.png
4   ประเภทสร้างสรรค์ PSD.png JPG.png JPG.png