ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ

1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

2. แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

3. สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำแนกรายข้อ

ข้อ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข้อ 3 ยืนหยัด และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

ข้อ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน

ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม

ข้อ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี