การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล
1 พฤษภาคม 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล
เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา