อย. เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยกับนานาชาติ
20 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ (19 กันยายน 2566) โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Change for the BETTER โดยเปิดเผยว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการบูรณาการปฏิบัติงาน อย. ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และมุ่งหวังสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ได้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ CHANGE FOR THE BETTER ที่มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการและการบริหารด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าในเรื่อง การบริการที่ดีกว่า การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีขึ้น การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และภาพลักษณ์องค์กรที่ดีขึ้น และยังมีการปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการให้บริการ โดยยึด 3 หลักการ คือ 1. Data Linkage การเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างรัฐต่อรัฐไว้ล่วงหน้าก่อนการนำเข้า เพื่อลดขั้นตอนการตรวจรับรองเอกสาร 2. Trade Facilitation การลดเอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อขอผ่อนผันนำเข้า เน้นการตรวจติดตามหลังผ่อนผัน เช่น ออกของด้วยบัตรประชาชนใบเดียว GIP plus 3. Big data การวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะประวัติการอนุญาต การตรวจปล่อย เพื่อนำมาจัดการความเสี่ยง จัดระบบ GIP lane, Green line โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานสถานทูตกว่า 50 ประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thai FDA: look forward to the BETTER โดย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินงานของ อย. ยึดหลักตามมาตรฐานสากลที่นานาประเทศให้การยอมรับ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานที่นำ อย. สู่องค์กรดิจิทัล เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจ เน้นความโปร่งใส และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

******************************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว 20 กันยายน  2566  แถลงข่าว 21 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลังรูปภาพ