การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือวัตถุตำรับ และหนังสือรับรอง ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (กรณียาใหม่)
1 มีนาคม 2566