FDA_PDPA.jpg


ประโยชน์ที่ประชาชน และภาครัฐ จะได้รับจากพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


ประชาชน

1. มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย เหมาะสม และจะถูกใช้หรือเผยแพร่ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แต่แรก

2. ลดความเสียหายความเดือดร้อนอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

3. มีสิทธิ ในการ รับทราบ วัตถุประสงค์การจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแจ้งชัด อนุญาต/ไม่อนุญาต หรือถอน ความยินยอมให้มีการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคล ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาหรือขอให้ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบ ทำลาย หรือขอให้ระงับ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

4. สามารถร้องเรียนและขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากพบว่ามีการใข้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ภาครัฐ

1. ทัดเทียมนานาอารยประเทศในด้านกฎหมาย/กฎระเบียบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. มีมาตรการกำกับดูแล รวมถึงเครื่องมือกำกับการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

3. มีธรรมาภิบาล การดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

4. สร้างสังคมที่เข้มแข็ง เนื่องจากสามารถตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสม

5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ ในด้านประสิทธิภาพการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่

  1. การอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Data Protection Act for Officer)

รุ่นที่ 1 Part 1 | Part 2