อย. แจ้งไม่มีการนำเข้าและวางจำหน่ายนมผงปนเปื้อนเชื้อครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ ในประเทศไทย
1 กันยายน 2566

อย. ตรวจสอบแล้วผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารกที่ USFDA แจ้งเตือนให้ผู้ผลิตเรียกคืน เนื่องจากพบ
เชื้อครอโนแบคเตอร์ซากาซากิ ไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย ขอผู้บริโภควางใจ อย. มีการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์นมและอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างเข้มงวด

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากข่าวองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้แจ้งให้ผู้ผลิตนมผงสำหรับทารกเรียกคืน 3 ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจปนเปื้อนเชื้อครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ (Cronobacter sakazakii)  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, Milk Based Powder with Iron for 0-12 months ผลิตภัณฑ์ Gerber® Good Start® SootheProTM Powdered Infant Formula และ ผลิตภัณฑ์ ProSobee Simply Plant-Based Infant Formula รุ่นการผลิตที่มีการเรียกคืนตรวจสอบได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้

จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการนำเข้าและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนดังกล่าว ขอให้ผู้บริโภควางใจ เนื่องจาก อย. มีมาตรการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศอย่างเข้มงวด และตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่าย รวมทั้งติดตามรายงานสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของอาหารในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ ซึ่งจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน จะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หากสงสัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืน หรือมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

***********************************************

 

วันที่เผยแพร่ข่าว 1  กันยายน  2566  ข่าวแจก 178 / ปีงบประมาณ  พ.. 2566

คลังรูปภาพ