อย. สร้างความเข้าใจกับ สสจ. ทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
6 พฤศจิกายน 2566

อย. จัดประชุมร่วมกับ สสจ.ทั่วประเทศ สื่อสารนโยบายและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สร้างความเข้าใจกฎหมายฉบับใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน Quick Win 100 วัน และเรื่องของการโฆษณาเกินจริงทางสื่อต่าง ๆ ชูนโยบาย 5S  เพิ่ม RST รวดเร็ว ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู่ดิจิทัล สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติด โดยมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ (สสจ.)  และเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อดำเนินการตามพันธกิจหลักในการกำกับดูแลมาตรฐานการผลิต โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามพันธกิจบรรลุเป้าหมาย จึงได้มีการสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ในวันนี้ (6 พฤศจิกายน 2566) อย. จึงได้จัดประชุมสื่อสารนโยบายและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อทำความเข้าใจในกฎหมายฉบับใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่นำไปสู่การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 Quick Win 100 วัน และเรื่องของการโฆษณาเกินจริงทางสื่อต่าง ๆ ร่วมด้วย 5S ของ อย. คือ Sustainability สร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ Speed ลดขั้นตอนการให้บริการ  Safety สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฯลฯ Satisfaction ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และ Supporter สนับสนุนให้มีขีดความสามารถการแข่งขัน และเพิ่ม RST เริ่มจาก Rethink เปลี่ยนแนวความคิดเดิม Reform ปรับปรุง เปลี่ยนรูปแบบ Rerole ปรับบทบาท ทำงานเชิงรุก และ Redesign ออกแบบใหม่ ส่วน S คือ Security ต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภค และ T คือ Transparency ความโปร่งใส

การประชุมในวันนี้ จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สสจ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายใหม่ ๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อนุญาต ด้วยความมั่นใจ และสามารถส่งต่อองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ เป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิตระดับฐานรากทั่วประเทศในการพัฒนาสถานที่ กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า คุณภาพ และความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค เกิดการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนต่อไป

***********************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว  6 พฤศจิกายน 2566  / ข่าวแจก 20  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลังรูปภาพ