อย. และ ก.พ.ร. ร่วมหารือข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์การอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย พร้อมปรับเร็วขึ้น สะดวกขึ้น ลดอุปสรรค
5 กุมภาพันธ์. 2567

อย. ร่วมหารือกับ ก.พ.ร. ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมภาคธุรกิจ ปรับแนวทางอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เน้นให้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ลดอุปสรรค (Faster, Easier, Less Barrier) และพร้อมพิจารณาอนุญาตได้ภายใน 24 ชั่วโมง

นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จึงได้ร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งนำทีมโดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือประเด็นข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่อาจเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่ง อย. ให้การสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย จึงได้ปรับข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์บางส่วนที่อาจเป็นข้อจำกัดให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น และลดอุปสรรค (Faster, Easier, Less Barrier) โดย อย. มีมาตรการให้ยื่นขออนุญาตผ่านระบบ e-Submission เพียงผู้ประกอบธุรกิจเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตให้ครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลฉลากสินค้าและรูปภาพ เอกสารแสดงความปลอดภัย หนังสืออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบูรณาการข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามดูแล ทั้งนี้ อย. พร้อมพิจารณาอนุญาตได้ภายใน 24 ชั่วโมง และแจ้งผลการพิจารณาแบบ Real time สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเข้ามาใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ในประเทศไทย  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 1556 หรือ โทร 02- 5907000 ต่อ 79918 หรือ 79935 หรือ @import.fda  (กองด่านอาหารและยา)  หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร OSSC (ช่อง 72)

เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. มุ่งขับเคลื่อนองค์กร โดยสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ให้ดำเนินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และร่วมมือกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power และนโยบายการกระตุ้นของรัฐบาล พร้อมกันนี้ อย. ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งและยั่งยืน

**********************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว   5  กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวแจก  67  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลังรูปภาพ