อย. จับมือ อี-มาร์เก็ตเพลส แพลตฟอร์มออนไลน์ เฝ้าระวังโฆษณา และขายสินค้าผิดกฎหมาย
12 ธันวาคม 2566

อย. จับมือ อี-มาร์เก็ตเพลส และแพลตฟอร์มออนไลน์   Shopee, Lazada, Tiktok และ Grab ร่วมมือร่วมพลังเชิงรุก  จัดการโฆษณาและสินค้าที่ผิดกฎหมาย เพิ่มการโฆษณาที่ถูกต้อง  พร้อมสร้าง
ความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภค

วันนี้ ( 12 ธันวาคม 2566)  เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประชุมร่วมกับ อี-มาร์เก็ตเพลสและแพลตฟอร์มออนไลน์    ได้แก่  Shopee ,Lazada ,TikTok และ Grab หารือการจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการโฆษณาและการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุอันตรายฯ และยาเสพติด โดยควบคุม กำกับดูแลทั้งก่อนออกสู่ตลาดและหลังออกสู่ตลาด รวมถึงการโฆษณา ซึ่งปัจจุบันพบมีการโฆษณาผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จำนวนมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือของแพลตฟอร์มและผู้ขายร้านค้าออนไลน์ ซึ่งทุกแพลตฟอร์มเห็นพ้องตรงกันกับ อย. ในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการขายสินค้าออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด เสริมสร้างเศรษฐกิจในภาพรวม และขณะเดียวกันต้องคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย  โดยจัดทำระบบในการตรวจจับโฆษณาและผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย ด้วย blacklist คำสำคัญต่าง ๆ (Keyword) ให้ AI ของแพลตฟอร์มดำเนินการจัดการปิดกั้น และบล็อคการค้นหา  พร้อมนำระบบดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มที่โดยสามารถบล็อคการค้นหาได้ภายใน 1 วันหลังจากที่ได้รับแจ้งจาก อย.  ทั้งนี้ การเพิ่มการเรียนรู้ของระบบดิจิทัล หรือการใช้ AI ในการจัดการข้อมูล เช่น คำที่ห้ามใช้โฆษณา  เรื่องของประกาศ กฎ ระเบียบต่าง ๆ และการเชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตของ อย.ที่เป็นปัจจุบัน จะทำให้ระบบสามารถตรวจจับโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

***********************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว 12 ธันวาคม  2566  ข่าวแจก  31  / ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 

คลังรูปภาพ