อย. - มกอช. - กรมอนามัย - สศก. 4 หน่วยงานจับมือขับเคลื่อนแผนจัดการด้านอาหารประเทศไทย
8 กรกฎาคม 2567

               อย. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระดับนโยบายกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมอนามัย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จับมือขับเคลื่อนแผนการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

               วันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า การดำเนินงานด้านอาหารมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านความมั่นคง คุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยนอกจากให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ยังเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม 

               สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการระดับนโยบายกับอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมอนามัย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการดำเนินงานในแต่ละระดับ ให้มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างประสานสอดคล้องเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต นอกจากนี้ ได้มีการแถลงทิศทางความร่วมมือตามข้อตกลงและแนวทางการดำเนินการในภาพรวมตามรายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ด้านอาหารศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการด้านอาหารของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีระบบ สอดคล้อง และครอบคลุม นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนต่อไป

******************************************************
วันที่เผยแพร่ข่าว 8 กรกฎาคม 2567  ข่าวแถลง 36  / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลังรูปภาพ