ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ (ฉบับที่ 2)
27 กรกฎาคม 2566