มิติพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
1 ธันวาคม 2565