ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ
1 พฤษภาคม 2566

1.  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

2. แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

3. สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำแนกรายข้อ

    ข้อ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

    ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

    ข้อ 3 ยืนหยัด และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

    ข้อ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

    ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน

    ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม

    ข้อ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี