การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 พฤษภาคม 2566

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

4. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

5. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

6. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

7. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 

      7.1 เอกสารแนบ 1 แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 

      7.2 เอกสารแนบ  2 ตารางคำนวณแบบประเมินฯ 

      7.3 เอกสารแนบ  3 แบบรายงานผลการประเมินฯ